การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานามาในวันประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตาแหน่งอีกวาระ หนึ่ง
5. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขั้นตอนการสรรหากรรมการ
7. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
13. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. สรุปรายละเอียดสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SINGER-W1)
5. สรุปรายละเอียดสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SINGER-W2)
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
7. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม
ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ