รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) 121,499,820 30.261
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 24,244,200 6.038
3. นายเชาว์ การะ 15,120,000 3.766
4. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 14,425,600 3.593
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,961,170 2.481
6. น.ส.กุลิสรา การะ 9,563,400 2.382
7. น.ส.พัขรี โกวิทจินดาชัย 8,000,000 1.993
8. นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 7,750,000 1.930
9. นายดิเรก ตาครุ 5,837,940 1.454
10. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 5,637,200 1.404