ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลือกปี:

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W2) ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGER-W1) ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น