ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

13 พฤษภาคม 2551


ที่ ห.ท./SET/012/2551

วันที่ 13 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 170 ของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

(นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิปโปเนท์)
กรรมการผู้จัดการ