ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ

13 พฤษภาคม 2551


ที่ ห.ท.SET/011/2551

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

SINGER: แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 170 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเลือกคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีผล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม ชาติยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายสาระ ล่ำซำ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวรวุฒิ อนันต์กิตติพงศ์

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

2.1 ดูแลรายงานทางการเงินและให้ความเห็นเกี่ยวกั บกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

2.2 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็น เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท

2.3 ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.4 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์

2.5 พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

( นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท์ )
กรรมการผู้จัดการ
( นายโสภณ ผลวิไล )
กรรมการ